Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

Miejsca pamięci narodowej

położone na terenie Gminy Brańszczyk.

Regulacje prawne:


  • ustawa z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z dnia 30 maja 1933 Nr 39; poz. 311, ostatnia zmiana: Dz. U. z 2006r. Nr 144, poz. 1041)

  • ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.)

  • ustawa z dnia 21 stycznia 1988r. o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (Dz.U. z dnia 28 stycznia 1988r. Nr 2 poz. 2 z późniejszymi zmianami)


Groby wojenne bez względu na narodowość i wyznanie osób, w nich pochowanych, oraz formacje, do których osoby te należały, muszę być pielęgnowane i otoczone należnym tym miejscom szacunkiem i powagą.

Wykazy miejsc pamięci i grobów wojennych na terenie gminy:


  1. Wykaz cmentarzy, kwater i mogił wojennych z I wojny światowej i roku 1920 gm. Brańszczyk

  2. Wykaz cmentarzy i mogił wojennych z dnia II wojny światowej zachowanych na terenie gminy Brańszczyk

  3. Wykaz miejsc pamięci narodowej gminy Brańszczyk


Fotografie miejsc pamięci narodowej:


Przeprowadzanie robót ziemnych, wznoszenie pomników i innych urządzeń na cmentarzach i grobach wojennych wymaga zezwolenia wojewody. Groby i cmentarze wojenne pozostają pod opieką państwa; zwierzchni nadzór nad nimi, sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z zachowaniem uprawnień przysługujących Kościołom i innych związkom wyznaniowym oraz wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz uprawnień przysługujących Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na podstawie ustawy z dnia 21 stycznia 1988r. o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Koszty utrzymania grobów i cmentarzy wojennych są ponoszone ze środków budżetu państwa. Wojewoda może, w drodze porozumienia, powierzyć jednostce samorządu terytorialnego obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z jednoczesnym przekazaniu odpowiednich funduszy, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie przyjmie obowiązku bezpłatnie.

Bezpośredni dozór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych sprawują gminy, jeżeli czynności dozoru nie przekazano zrzeszeniom i organizacjom społecznym.

Działalność związana z upamiętnieniem historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci walk i męczeństwa Narodu Polskiego, zarówno w kraju, jak i za granicą, a także bliskich Narodowi Polskiemu miejsc walk i męczeństwa innych narodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inicjuje i koordynuje Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Rada OPWiM współpracuje z Wojewódzkimi Komitetami Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Pracami wojewódzkich komitetów kieruje właściwy terytorialnie wojewoda.

Obecnie trwają prace na nową ustawę o miejscach pamięci narodowej.

Wszystkie miejsca pamięci są otoczone troskliwą opieką samorządu gminnego.

W gminie działają też społeczni opiekunowie miejsc pamięci narodowej. W prace udało się włączyć wiele szkół z terenu gminy.

Literatura:


  1. Broszura "Miejsca pamięci narodowej województwa ostrołęckiego"

  2. "Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej" Tom I - ŻOŁNIERZE WRZEŚNIA

  3. Kronika parafii Brańszczyk


Opracowała: Teresa Kasprowicz

ZAPRASZAMY DO GALERII FOTOGRAFICZNEJ


Stopka

Urząd Gminy w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel.: (29) 679-40-40, 679-40-48
fax: (29) 679-40-40

e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
www: http://www.branszczyk.pl

Godziny otwarcia:
URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
poniedziałek w godz. 8.00-17.00
wtorek - czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8.00-15.00

Konto bankowe:
BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.branszczyk.pl

Miedzy Bugiem a Narwią

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

NFOSIGW Dokumenty zastrzeżone

MODR Komenda WyszkówStatystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 17281 razy.
© 2006 - 2020 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: EWA SWULIŃSKA, e-mail: ewa.swulinska@branszczyk.pl, tel.: 29 592-93-15
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.