Menu górne

Foto
Krajobraz w gminie Brańszczyk, fot. Urząd Gminy

500+

Informacje i wyjaśnienia dotyczące Programu 500 plus

Szanowni Mieszkańcy Gminy Brańszczyk

Od 01 kwietnia 2016 roku rusza program „Rodzina 500 plus”. Jest to bardzo ważny i najbardziej oczekiwany moment przez polskie rodziny. Program ten oznacza otrzymanie 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez spełniania dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe. Kto otrzyma świadczenie?

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z trojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.
Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Czy każda rodzina otrzyma wsparcie?

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je, zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Co w przypadku rodzin patchworkowych?

Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują, co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko do 25. roku życia, które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego).

Kto będzie wypłacał świadczenie?

Świadczenie wychowawcze będzie realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brańszczyku, a w sprawach, w których zastosowanie będą miały unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizować będą marszałkowie województw.

Jak załatwić formalności?

Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku. Będzie można to zrobić przez Internet za pomocą portalu EMPATIA (http://www.empatia.mpips.gov.p)l, PUE ZUS (https://pue.zus.pl), bankowość elektroniczną (w przypadku banków, które udostępnią wniosek) lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brańszczyku. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.
Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu (np. PIT za 2014 rok, zaświadczenie o dochodach). We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będą wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto. Osoby, nieposiadające konta bankowego, prosimy o jego założenie by przy składaniu wniosku móc podać numer konta bankowego na które będą przekazywane pieniądze.

Kiedy będzie można składać wnioski?

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wejdzie w życie.

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym?

W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze dziecko będzie wynosiło 1200 zł. Istotne jest, że w składzie rodziny brane będą pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

500 plus a inne świadczenia dla rodzin?

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych Zmiana ta została dokonana na etapie uzgodnień międzyresortowych.

Rodzina 500 plus w UE

Zgodnie z projektem ustawy świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.

Pytania dotyczące projektu 500+
Szczegółowe wyjaśnienia odnośnie funkcjonowania programu Rodzina 500+ zamieszczone są na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/ Pytania można kierować również do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańszczyku pod nr tel. 29 59 29 326 lub e-mailowo na adres: gops@branszczyk.pl

Opisy przypadków

 • W przypadku, gdy rodzice mają dwoje dzieci, a jedno z nich ukończy 18 lat, drugie będzie mogło otrzymać wsparcie tylko po spełnieniu kryterium dochodowego.
 • W przypadku, gdy kobieta, która wychowuje dziecko ze związku małżeńskiego i drugie z nieformalnego, rodzina będzie traktowana, jako rodzina z dwojgiem dzieci, czyli otrzyma wsparcie na drugie dziecko lub na obydwoje, gdy spełni kryterium dochodowe.
 • W przypadku nieformalnego związku, gdy każde z rodziców wychowuje po dwoje dzieci z poprzednich związków, a nie ma wspólnego dziecka, wsparcie otrzymają na drugie dziecko od każdego z rodziców. Gdyby mieli jeszcze wspólne jedno dziecko, wsparcie będzie dotyczyło czworga dzieci, a na piąte po spełnieniu kryterium dochodowego.
 • W przypadku, gdy kobieta wychowuje z partnerem troje dzieci, jedno z jej poprzedniego związku, partner jedno z innego związku i jedno wspólne, otrzymają świadczenie na dwoje dzieci, lub na troje w przypadku spełnienia kryterium dochodowego.
 • Jeśli babcia jest opiekunem prawnym trojga dzieci, otrzyma świadczenie na nie, w tym przypadku będą liczone tylko dochody dzieci. Biologiczna matka nie otrzyma na nie świadczenia.
 • W przypadku, gdy rodzina ma dwoje dzieci własnych i dwoje w ramach rodziny zastępczej, otrzyma świadczenie na dwoje w ramach rodziny zastępczej bez względu na dochody, a na własne na drugie dziecko, lub na każde po spełnieniu kryterium dochodowego.
 • W przypadku, gdy nieletnia córka urodzi własne dziecko, a mieszka z rodzicami, rodzina otrzyma na nią wsparcie, a córka na swoje dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.
 • Gdy rodzic ma czworo dzieci: dwoje, które ukończyło 18 lat oraz dwoje młodszych, świadczenie będzie przysługiwało tylko na dwoje młodszych, jeśli spełni rodzina kryterium dochodowe lub na jedno bez kryterium dochodowego.
 • W przypadku, gdy rodzice, którzy mają po jednym niepełnosprawnym dziecku z poprzednich związków i jedno wspólne, otrzymają świadczenie na dwoje dzieci bez kryterium dochodowego lub na troje dzieci przy spełnianiu kryterium 1200 zł netto na osobę w rodzinie.
 • Jeśli po rozwodzie dziecko nie mieszka z rodzicem, to nie będzie on mógł wnioskować o świadczenie wychowawcze na nie, nie będzie też mógł uwzględnić tego dziecka w składzie swojej nowej rodziny.
 • Gdy rodzic złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na dziecko z nowego związku, to będzie to dziecko pierwsze w myśl tej ustawy. W takim przypadku rozwiedzeni rodzice tworzący odrębne rodziny są identycznie traktowani- aby uzyskać świadczenie na pierwsze dziecko wychowywane w swoich rodzinach, będą musieli spełniać kryterium dochodowe.

Jednocześnie informujemy, że aby uniknąć zbędnych kolejek czas składania wniosków jest długi i wynosi od 1 kwietnia do 1 lipca – prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016r. i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest w takim przypadku z odpowiednim wyrównaniem.Kierownik GOPS
Elżbieta KobylińskaInformacja 500+ na okres zasiłkowy 2019/2021

Informacja 500+ na okres zasiłkowy 2017/2018


Dokumenty do pobrania:

1. Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

3. Ustawa z dnia 11 lutego o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze


Stopka

Urząd Gminy w Brańszczyku

ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

tel.: (29) 679-40-40, 679-40-48
fax: (29) 679-40-40

e-mail: sekretariat@branszczyk.pl
www: http://www.branszczyk.pl

Godziny otwarcia:
URZĄD GMINY W BRAŃSZCZYKU CZYNNY
poniedziałek w godz. 8.00-17.00
wtorek - czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8.00-15.00

Konto bankowe:
BS Ostów Maz. O/Brańszczyk
29 8923 1063 0500 0710 2005 0002

Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.branszczyk.pl

Miedzy Bugiem a Narwią

Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej KRUS

NFOSIGW Dokumenty zastrzeżone

MODR Komenda WyszkówStatystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 9412 razy.
© 2006 - 2020 Urząd Gminy Brańszczyk
Zawartość merytoryczna: EWA SWULIŃSKA, e-mail: ewa.swulinska@branszczyk.pl, tel.: 29 592-93-15
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel.: (22) 818-72-14
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 15 września 2006 r.